Udruženja

UDRUŽENJE GRAĐANA EKO BRDA-ECO HILLS

Udruženje građana „Eko brda-eco hills“

Školska bb, 71340 Olovo
IDB: 4218821600006
e-mail: ekobrda_ecohills@yahoo.com
Kontakt telefon: 060 3 180 129

Udruženje je osnovano: 2012.godine
Broj članova: 150
Zasadi maline: 300 dunuma
Zasadi američke borovnice: 50 dunuma

Predsednik Udruženja: Hadžiabdić Jasminka
Sekretar Udruženja: Šabanović Naida

Članovi Upravnog Odbora:
Hadžiabdić Jasminka
Karagić Sabiha
Numanović Asmir
Muftić Sanin
Višča Mensur

UDRUŽENJE MALINARA "ŽELJEZNO POLJE"

U D R U Ž E NJ E   P O LJ O P R I V R E D N I K A

Reg.br.: 06-05-34701/05″PROIZVOĐAČI MALINE – KOOPERANTI″ ŽEPČE

ID broj: 4218530460002
Adresa: 72236 ŽELJEZNO POLJE
Tel/Fax: 032/670-680
Mob: 061/692-450
E-mail: zepackirolend@gmail.com ili suvad1969@yahoo.com

Predsjednik Udruženja: Suvad Hadžić

Upravi odbor: Efendić Mustafa, Krehmić Avdo, Hadžić Suvad, Mehinović Ismet, Jusufović Mehmedalija, Tutnjić Fadil, Tutnić Emir i Aličković Mirsad.
Udruženje je osnovano 23.11.2005. godine i broji oko 250 članova. Udruženje djeluje na području općina Žepče, Zavidovići, Maglaj i Tešanj.
U sklopu Udruženja registrovana je 2011. godine i poljoprivredna Zadruga „Žepački rolend“.
Trenutno naši kooperanti imaju zasađenih 150 dunuma kupine sorte Loch ness i oko 500 dunuma maline sorte vilamet i miker na području navednih općina.

Glavni ciljevi Udruženja su:

 • praćenje ugovornih prava i obaveza kooperanata proizvođača jagodičastog voća
 • zaštita prava poljoprivrednih proizvođača jagodičastog voća i sličnih kultura
 • aliziranje i istraživanje
 • iznalaženje novih tehnologija u razvoju malinarstva kao i unapređenje malinarstva u svkom segmentu
 • organizovanje uslova za kvalitetniju zaštitu plantaža ekološki dozvoljenim pesticidima, fungicidima, insekticidima i drugim sredstvima
 • praćenje svjetskih tokova u malinarstvu i poljoprivredi uopće
 • obezbjeđenje kvalitetnih uslova za transport i transport maline kooperanata do hladnjače
 • edukacija malinara u oblasti čuvanja plodova u svježem stanju, preradi maline u domaćinstvu i transportu do otkupljivača
 • organizovanje stručnih seminara za proizvođače
 • promovisanje ideja „Domaće je najbolje“
 • organizovanje susreta sa proizvođačima maline sa drugih područja BiH
 • saradnja sa vladinim i nevladinim organizacijama radi unapređenja malinarstva
 • organizovanje manifestacija poučnog, obrazovnog i zabavnog karaktera koji će doprinejeti unapređenju malinarstva
 • osmišljavanje proizvodnje zdrave hrane na bazi maline u domaćinstvima

Niz je aktivnosti koje provodimo za naše članove i kroz koje smo postali prepoznatljivi u regionu.

Ovom prilikom nabrojat ćemo neke:

 1. Podizanje novih zasada maline –  (grant sredstvima podigli 75 dunuma za članove i 60 za povratnike, a      kreditnim aranžmanima oko 300 dunuma)
 2. Kontinuirana nabavka zaštitnih sredstava kako bi smo primjenjivali zakonom dozvoljena zaštitna sredstva
 3. Izrada promotivno-stručnog biltena „Rolend“
 4. Učešće u implementaciji projekta za borbu protiv socijalne isključenosti, Fondacije za socijalno      uključuvanje u BiH – SIF (pored edukacije nabavili 59 protugradnih mreža,      69 sistema za navodnjavanje i 10 prskalica atomizerki)
 5. Podizanje 150 dunuma kupine „Loch Ness“, sa Caritasom Švicarske, u cilju produžetka sezone za poljoprivrednike      kao i povećanje prihoda u porodici
 6. Rad na certificiranju proizvodnje za certifikat “Global G.A.P“ ( projekat je u toku)

UDRUŽENJE POLJOPRIVREDNIKA KOPICE

Udruženje poljoprivrednika “Kopice” Maglaj  osnovano je 2012. godine i trenutno ima 150 članova, koji koriste usluge i surađuju sa udruženjem.

Udruženje je bilo incijator i nosilac razvoja malinarstva na području općine u kojoj do 2012. godine nije bilo niti jednog zasada maline, dok trenutačno ima od 80 do 100 hektara zasada jagodičastog voća i više od 500 proizvođača.

U dosadašnjem radu Udruženje je surađivalo sa firmama Pronatura iz Zenice i Heko iz Bugojna.

Predsjednik udruženja poljoprivrednika “Kopice” je Salih Mujanović.

Tel: +387 60 33 82 402

UDRUŽENJE VOĆARA KONJIC „KONJIC“

 Adresa: Varda bb 88400 Konjic

Kontakt: telefon:  036/ 735-040 fax:  735-041,

Email: info@poljoprivredakonjic.ba,  Site:www.poljoprivredakonjic.ba

Kontakt osoba:  Duraković  Mensur- predsjednik udruženja.

Podaci o registraciji: Udruženje voćara Konjic, formirano je 09.09.2005. godine sa sjedištem u Konjicu,

djeluje na području HNK/Ž, broj članova Udruženja oko  190.

Opis aktivnosti:

Udruženje voćara Konjic, osnovano je 09.09.2005. godine sa sjedištem u Konjicu.

S ciljem okupljanja proizvođača voća sa područja općine Konjic, te staranje o primjeni najsavremenijih tehnologija u proizvodnji i preradi voća,očuvanje autohtonih vrsta i sorti voća karakterističnih za općinu Konjic, te informisanje i pružanje usluga članovima udruženja, unapređenje sardnje između proizvođača i prerađivača voća.

Udruženje trenutno broji oko 190 članova od toga 12 žena i 7 članova mlađih od 35. godina života. Udruženje je kroz razne projekte radilo na unapređenju i razvoju voćarstva, kao što su:

„Podizanje novih nasada voća na podučju općine Konjic“ u okviru koga je podignuto oko 70 ha voća (šljiva, jabuka, kruška).

„Trenutni problemi i opstanak šljive Požegače na području općine Konjic“, ovim projektom se pokušava spasiti šljiva Požegača od bolesti Šarke i od izumiranja.

Projekat „Podizanje nasada jagodastog voća na području općine Konjic“ u saradnji sa Općinom Konjic, REDAH-om i Švicarskim Caritasom podignuto je oko 30 ha jagodičastog voća (malina, jagoda, kupina i borovnica).

Udruženje je član Saveza proizvođača jagodastog voća BiH i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic i u okviru istog radi i provodi svoje planove, kao što su oragizacija i učešće na Sajmovima: „Dani poljoprivrede općine Konjic“ u Buturović polju i „Food fest“ Konjic.

 

UDRUŽENJE VOĆARA „DRINA“ GORAŽDE

ul. Seada Sofovića Sofe br.10, 73 000 Goražde 

Tel: 038/240-580; 038/240-581
Fax: 038/222-324
uvdrina@yahoo.com

 

Elvedin Hodo – Predsjednik UO
Milan Nešović – Podpredsjednik UO
Mensur Mujezinović – Podpredsjednik UO
Elvir Deljo – član UO
Boriša Begović – član UO
Bahto Ismet – član UO
Miodrag Babić – član UO

Udruženje je osnovano 24.07.2006. godine

Trenutno 157 članova

Gornje-drinska regija i šira Sarajevska regija

Aktivnosti Udruženja:

– Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i seoskog turizma

– Podsticanje razvoja komercijalnog, tržišno orijentisanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,

– Podsticanje udruživanja poljoprivrednih gazdinstava,

– Podsticanje finalizacije prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gazdinstvu,

– Zalaganje za zapošljavanje radno aktivnog stanovništva,

– Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, zdravstvene bezbjednosti i kvaliteta hrane,

– Organizovanje stručnih predavanja,edukacija, seminara i ekskurzije u cilju edukacije članova udruženja kao i šire javnosti

– Organizovanje promocija, takmičenja i ostalih susreta sa ljudima sličnih stručnih interesovanja,radi očuvanja tradicije, kulture i običaja koje odlikuju našu okolinu i nas,

– Primjena novih naučno-tehničkih rezultata u praksi,

– Saradnja sa domaćim i stranim naučnim i ustanovama srednjih i visokih obrazovanja,

– Saradnja sa istim ili srodnim udruženjima i asocijacijama kao i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Članovi UV Drina se bave uglavnom proizvodnjom jagodastog voća, jabučastog i ostalog voća, kao i plasteničkom proizvodnjom.

Ukupna površina pod zasadima jagodastog voća je oko 20 ha.

Prinosi u 2012. godini su bili oko 600 kg/dn, zbog ekstremnih vremenskih uslova

– Unutar Udruženja djeluje stručna Savjetodavna služba koja pruža i usluge savjetovanja svojih članova, kao i drugih zainteresovanih poljoprivrednih proizvođača na cijeloj teritoriji BiH.

Spisak malinara _UV Drina

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA „AT“ P.O. DONJI VAKUF

Adresa: Nova Travnićka b.b.

Tel/fax/mob: 030/204-056 ; 061/458-153

E-mail: atzadruga@gmail.com

Direktor zadruge: Ing. Nermin Šutković

Zemljoradnička zadruga „AT“ p.o. Donji Vakuf je osnovana 2009 godine i osnovalo ju je 10 poljoprivrednih proizvođača , u skladu sa propisima Općeg zakona o zadrugarstvu FBiH, i kao takva je upisana u Sudski registar poslovni subjekata FBiH. Organi zadruge su : skupština koju čine svi zadrugari, nadzorni odbor 3 člana , upravni odbor koji broj 7 članova i direktor.

U knjigu zadrugara su upisana 104 zadrugara , a trenutan broj aktvnih zadrugara je 80 .

Zadruga je općeg karaktera, i ima za cilj da okupi sve poljoprivredne proizvođače u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa, i napretka razvoja poljoprivrede općine Donji Vakuf. Zadruga ima 1 stalnog zaposlenog i četri osobe na određeno vrijeme . Od toga tri su inžinjera poljoprivrednih struka, jednog ekonomistu, i mr. prostornog uređenja. Cilj zadruge je da stručno savjetuje i edukuje poljoprivredne proizvođače, uvodi nove tehnologije i principe u poljoprivredi, a sve u cilju razvoja poljoprivrede, koja spada u najvažniju granu privrede na općini Donji Vakuf. Zadruga raspolaže sa 50 ha općinske zemlje. Općinskom zemljom raspolažu članovi zadruge uz ugovor o zakupu i koriste je u svrhe sadnje jednogodišnjih kultura. Zaduga do 2012. god. nije posjedovala vlastitu proizvodnju, sve usluge je pružala zadrugarima. 2012. God. Podignut je 1 ha zasada maline sa svom potrebnom infrastrukturom (stubovi, žica, sistem za navodnjavanje i motokultivator). Zasad je podignut na općinskom zemljištu ugovorom o zakupu sa Općinom, i prvi je korak za stvaranje uslova samoodrživosti iste. Pored toga ušla je u projekat zasada 5 ha kupine za svoje zadrugare na vlastitim parcelama , uz organizovani otkup u saradnji sa Švicarskim Caritasom u BiH u prolječe 2013 god.

Aplicarano je još nekoliko različitih projekata u proteklom periodu i čeka se odgovor od strane donatora.

Zadruga za svoje zadrugare vrši nabavku repromaterijala , sadnog materijala , gnjojiva , zaštite i ishrane za maline po povoljnijim cijenama u odnosu na okruženje.

Vrši edukaciju svojih zadrugara nekoliko puta godišnje iz različitih oblasti poljoprivrede, sa poznatim i permanentnim strućnjacima.

Zadruga je članica zadružnog saveza FBiH i zadružnog saveza BiH, kao i Saveza organsko FBiH. Uspostavila je dobru saradnju sa Institutom za ratarstvo i povrtlarstvo u Novom Sadu, i uključena je u rad udruženja mljekara gornjovrbaske regije.

Zemljoradnička zadruga „AT“ raspolaže projektnim timom, Cilj projektnog tima je da pripremi projektne prijedloge, uspostavi saradnju sa drugim organizacijama, sve u cilju implementiranja projekta koji su korisni za lokalnu zajednicu.

Zadruga je ostvarila partnersku saradnju sa Udruženjem pčelara „Polen“, Udruženjem žena „Anima“, Udruženjem Roma „Romska pravda“ i UG Nešto više, kao i biroom za zapošljavanje te Općinom Donji Vakuf koja je jedan od partnera u sufinansiranju projekata.

Upravni odbor:

– Balihodžić Muamer / predsjednik U.O.
– Nermin Šutković / član U.O.
– Bulaja Bečir / član U.O.
– Čorić Mustafa / član U.O.
– Purivatra Mujo / član U.O.
– Čaluk Samir / član U.O.
– Dervišić Zejna / član U.O.